I. Vispārīgi noteikumi

 

 

 

1. Šī privātuma politika reglamentē www.cbdfinola.lv e-veikala (Pārdevējs) un www.cbdfinola.lv   klienta (turpmāk – Pircējs) personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas pamatprincipus un kārtību.

 

 

 

Pircēja personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu nosaka šī privātuma politika, Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti.

Pārdevējs ievēro šādus personas datu apstrādes pamatprincipus:

3.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem;

3.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.

3.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, ti, tikai gadījumos, kad:

3.3.1. datu subjekts dod piekrišanu, proti, piekrīt ievērot e-komercijas noteikumus;

3.3.2. līgums tiek noslēgts vai izpildīts, ja viena no pusēm ir datu subjekts;

3.3.3. www.cbdfinola.lv ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu;

3.3.4. personas dati jāapstrādā likumīgu interešu dēļ, ko īsteno www.cbdfinola.lv vai trešā persona, kurai tiek sniegti personas dati, un ja datu subjekta intereses nav prioritāras.

3.4. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.

3.5. Personas datus glabā ne ilgāk, kā tas vajadzīgs nolūkiem, kuriem dati tika apstrādāti.

3.6. Personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

3.7. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

3.8. Par personas datu apstrādi noteiktā kārtībā informē Valsts datu aizsardzības inspekciju.

Izmantot e-pastu veikala pakalpojumi var:

4.1. visas darbspējīgas fiziskas personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem;

4.2. nepilngadīgie vecumā no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem – tikai ar savu vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņu rīcībā ir sava izpeļņa vai stipendija;

4.3. juridiskas personas;

4.4. visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji.II. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana

www.cbdfinola.lv   respektē katra Pircēja tiesības uz privātumu. Pircēja personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas norādīta e-veikala reģistrācijas formā) tiek apkopoti un apstrādāti saskaņā ar 2018. gadu. 25. maijs spēkā esošā Vispārīgā datu aizsardzības regula. Dati tiek vākti un apstrādāti, lai:

5.1. mēs varētu apstrādāt Pircēja preču pasūtījumus;

5.2. izsniegt finanšu dokumentus;

5.3. risināt problēmas, kas saistītas ar preču noformēšanu vai piegādi;

5.4. pildīt citas līgumsaistības.

6. Reģistrējoties vietnē www.cbdfinola.lv, jums ir jāsniedz pilnīgi un pareizi personas dati.

 

 

 

7. Apstrādājot un uzglabājot Pircēja personas datus, www.cbdfinola.lv īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī no jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

 

 

 

8. www.cbdfinola.lv statistikas vajadzībām drīkst izmantot datus, kas nav tieši saistīti ar Pircēja personu, ti, datus par iegādātajām precēm. Šāda statistika tiks apkopota un apstrādāta tā, lai novērstu Klienta identitātes vai citu personas datu izpaušanu, kurus varētu izmantot Klienta identificēšanai. 

 

 

 

III. Personas datu nodošana trešajām personām

 

 

 

9. Pārdevējs patur tiesības pārsūtīt informāciju trešajām personām:

 

 

9.1. tikai šī dokumenta 5.3. punktā minēto mērķu sasniegšanai;

 

 

9.2. tikai saskaņā ar Lietuvas Republikas likumos noteikto kārtību.

 

 

 

IV. Personas datu mainīšana vai atjaunināšana

 

 

 

10. Pircējam ir tiesības mainīt un / vai atjaunināt reģistrācijas formā sniegto informāciju.

 

 

 

V. Informācijas vai prasību pārsūtīšana

 

 

 

11. Pircējam, atļaujot apstrādāt savus personas datus, ir tiesības pieprasīt personas datu maiņu vai apturēt to apstrādi, izņemot glabāšanu, kad dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likumu.

 

 

 

12. Saņemot Pircēja pieprasījumu par personas datu apstrādi, Pārdevējs Pircējam sniegs atbildi ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma dienas. Tiks izskatīti tikai personas datu apstrādes pieprasījumi, kas rakstiski iesniegti pa e-pastu. e-pastu finoladream@gmail.com

 

 

 

VI. Konfidencialitātes politikas maiņa

 

 

 

13. Pārdevējam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma politiku, paziņojot par to e-pastam. veikalā.

 

 

 

14. Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. y no dienas, kad tie tiek publicēti pa e-pastu. veikala sistēmā.